Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti Cafe Buddha s.r.o.

Se sídem:  Vinohradská 403/17, Praha 2

IČO: 02076314,

Email: info@cafebuddha.cz

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 213994

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti C afe Buddha s.r.o., IČO: 02076314, se sídem Vinohradská 403/17, Praha 2 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://cafebuddha.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

 1. Hlavní vlastnosti produktu – Internetový obchod, který je provozován na na webové stránce umístěný na internetové adrese https://cafebuddha.cz, jehož prostřednictvím je možné objednat hotové pokrmy a nápoje.
 2. Celková cena včetně daní a všech poplatků – Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 3. Náklady na dopravu a veškeré další poplatky – Náklady na dopravu jsou uvedeny v Ceníku. Cena dopravy je 0 – 149,- Kč, do vyznačených lokalit dle Ceníku. V případě opakovaného doručení, kdy je udaná jiná adresa vzdálená více jak 1 km od původní adresy, bude účtován poplatek za znovu doručení 1km/10,-Kč.
 4. V případě opakovaného doručení, kdy je zákazník nedostupný po 3 minutách od prvního zmeškaného hovoru či sms o doručení, bude účtován poplatek za znovu doručení 1min/10,- Kč nebo bude doručeno v první možnou chvíli, avšak do 60 min. Balné: Cena jedné krabičky je zpoplatněna částkou 10,- Kč.
 5. Způsob platby, dodání nebo plnění
 • v hotovosti (Přijímáme bankovnky s max. nominální hodnotou 2.000,- Kč, kovové mince max do 100,- Kč, nepřijímáme BitCoin, eura, dolary)
 • bezhotovostně online předem prostřednictví webových stránek a platebního systému GoPay;
 • Nelze platit platební kartou při převzetí!
 • Minimální hodnota objednávky pro rozvoz je 150,- Kč.

 

 1. Trvání Kupní smlouvy – Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese info@cafebuddha.cz. kde zašle i fotografii reklamovaného zboží. Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží nebo do 3 minut od převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat minimálně 90% jídla. Při kladném vyřízení reklamace prodávající vrátí finanční částku na bankovní účet vedený v CZK do 72 hod od vyřízení reklamace.
 3. Mechanismy řešení sporů – orgány dohledu. Orgány, které dohlížejí na naše obchodní aktivity a na které se můžete obrátit, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 4. Jazyk kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v jazyce českém.
 5. Technické kroky pro uzavření Kupní smlouvy a pro opravu dat. Data, která jste zadali, můžete zkontrolovat, změnit a opravit jednoduše ve vašem uživatelském účtu.

3.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce https://cafebuddha.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu  může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 120 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Veškeré účty/faktury budou dostupné v uživatelském účtu, kde je možné je kdykoliv stáhnout/zkopírovat.

4.   KUPNÍ SMLOUVA

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 5. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 6. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 7. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti (Přijímáme bankovnky s max. nominální hodnotou 2.000,- Kč, kovové mince max do 100,- Kč, nepřijímáme BitCoin, eura, dolary)
 • bezhotovostně online předem prostřednictvím webových stránek a platebního systému GoPay;

Nelze platit platební kartou při převzetí!

 1. Minimální hodnota objednávky pro rozvoz je 150,- Kč.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení tohoto čl. odst. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. odst. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání do 3 min kontaktování kurýrem (myšleno i zmeškaný hovor, sms).
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, uvedeno v Ceníku.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Přeprava do vyznačených lokalit je zpoplatněna částkou 0-149,- Kč od sídla společnosti na Praze 2, Vinohradská 403/17.
 6. V případě pozdního doručení déle než 120 min má kupující právo na slevu ve výši 20% z celkové částky.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky z důvodu vytížení restaurace či lokality doručení.
 8. Prodávající nedoručujete až do bytů, ale pouze k hlavním dveřím domu, v případě firem na recepci nebo vrátnici.
 9. V případě opakovaného doručení, kdy je udaná jiná adresa vzdálená více jak 1 km od původní adresy, bude účtován poplatek za znovu doručení 1Km/10,-Kč.
 10. V případě opakovaného doručení, kdy je zákazník nedostupný po 3 minutách od prvního zmeškaného hovoru či sms o doručení, bude účtován poplatek za znovu doručení 1min/10,- Kč, nebo bude doručeno v první možnou chvíli, avšak do 60 min.
 11. Balné: Cena jedné krabičky je zpoplatněna částkou 10,- Kč
 12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Ceník.

8.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Ustanovení uvedená v tomto čl. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Práva z vadného plnění (uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese info@cafebuddha.cz. kde zašle i fotografii reklamovaného zboží. Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží nebo do 3 minut od převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat minimálně 90% jídla. Při kladném vyřízení reklamace prodávající vrátí finanční částku na bankovní účet vedený v CZK do 72 hod od vyřízení reklamace.

9.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cafebuddha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zásady zpracování svých osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

11. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@cafebuddha.cz, telefon +420 722943933.

 

V Praze dne 1.9.2019.

×

Objednej si

Avocado Hoso Maki

8 ks maki rolka s čerstvým avokádem cena obsahuje obaly, wasabi, sójovou omáčku a zázvor

110 Kč

Avocado Hoso Maki

8 ks maki rolka s čerstvým avokádem cena obsahuje obaly, wasabi, sójovou omáčku a zázvor

110 Kč